തോറ്റുപോയ പ്രണയം

തോറ്റുപോയൊരു
പെണ്ണിന്റെ പ്രണയം
മരിച്ച ഞാൻ
കടം വാങ്ങി വെറുതെ,
ഞാനലിഞ്ഞ
മേഘ വഴികളിൽ
മറന്നു വച്ചു ഞാനാ –
ഹൃദയമെപ്പോഴോ…
പൊട്ടിയൊലിച്ച
പ്രണയച്ചലത്തിന്റെ
തിക്തമാം ദുർഗന്ധ,
മെന്നിൽ പടർത്തി
മുഗ്ദമാമനുരാഗ
തീർത്ഥങ്ങളാലൊരു
നഗ്നമാം ലഹരി
നുണയുന്ന പ്രേമത്തെ
നഷ്ട്ടമാം കൂട്ടിലടവച്ചൊരാൺകുയിൽ
തപ്തമാം രേണു പുൽകുന്നു നിത്യവും.
.
നിന്നെ പുൽകുവാനിന്നെന്റെ
കരങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല,
നിന്നെയോർക്കുവാനിന്നെന്റെ
ഓർമ്മകൾക്ക് ജീവനില്ല,
നിന്നെയറിയുവാനിന്നെന്റെ
മോഹങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല…
—————————
.
കവിത – തോറ്റുപോയ പ്രണയം
എഴുതിയത് – അമൽദേവ്.പി.ഡി
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s