ഹൃദയധാര

ഇവിടെ കടം കൊണ്ട സ്വപ്നങ്ങളും
പിന്നെ, സ്മൃതിയിലായ് മറയുന്ന മനുഷ്യത്വവും മ
റപറ്റി മറവിതൻ ചിതൽ കൂടു പണിയുന്ന,
ചരിതമാണോമലേ ഹൃദയമെന്നും…
 .
പാടും പുഴവക്കിലൊരാനന്ദ കേളിയായ്
ഉണർത്തുന്നു പുതിയതാം മർമ്മരങ്ങൾ,
ഓളങ്ങളൊരുമിച്ചു ചേർന്നാ,ത്തിര പോലെ
എന്നെയും കൊണ്ടുപോമാഴങ്ങളിൽ.
 .
വിശ്രുത രാഗമാണോമലേ നിൻ പദം
സത്യമായെൻ മനം കൊതിച്ചിരുന്നു.
ഇനിയൊരു പുഴയുടെ ലളിതമാ,മലകളിൽ
കാണുമോ പ്രണയത്തി,നിലയനക്കം…
 .
നീളും കടൽ പോലെ,യാഴങ്ങളിൽ
മുള പൊട്ടും കതിരിന്നു നോവറിഞ്ഞു.
മാറുന്ന നവയുഗ മാറ്റത്തിൻ ധ്വനികളിൽ
ആ നെൽക്കതിരും പകച്ചു നിന്നു.
 .
തന്നിളം കതിരൊന്നു,ക്കൊത്തിപ്പെറുക്കുവാ-
നില്ലയോ പച്ച,പനന്തത്തയും
ചുണ്ടിൽ കൊരുത്തൊരാ മധുരമനോഹര,
ഗാനങ്ങളൊരുവേള കേട്ടില്ല ഞാൻ…
 .
കേൾക്കുന്നു ഭൂമി തുരന്നു കൊണ്ടാരോ,
തേടുന്ന മുജ്ജന്മ കല്ലുകളും.
മഴയില്ല മാനത്ത്, രതി കേളിയാടുന്ന
ഇടവത്തിൻ പെയ്ത്തും വഴിമറന്നു.
പൊള്ളുന്ന വെയിലിലും മരിക്കുന്ന ഭൂമിയെ
പിളർക്കുന്ന കോടാലി, യുണ്ടിവിടെ…
കാണുന്നു, പുഴകളും മലകളും നാടും
പ്രകൃതിതൻ സുന്ദര സൃഷ്ടികളും.
 .
മറയുന്നു കാലമാം വികൃതി കുടങ്ങളിൽ
ഒരു തുള്ളിയില്ല ദാഹജലം;
ഇനിയൊരു പ്രണയത്തിൻ തപ്തനിശ്വാസങ്ങൾ
എവിടെ കടം കൊള്ളു മാതിരേ നീ…?
 .
മഞ്ഞും മഴയും വസന്തവും വേനലും
ശ്രുതി തെറ്റിയെങ്ങോ കടന്നു പോയി,
മറവിതൻ മാറാല മൂടിയ മനസ്സിന്റെ
മാറാത്ത ഭാരമുറഞ്ഞിടുമ്പോൾ
 .
ഇവിടെ തപം കൊള്ളുമാർദ്ര മോഹങ്ങളും
പതിരടർന്നഴുകുന്ന കതിർ കുലയും,
ഒരു പ്രേമ സിന്ദൂരരേഖ പോലൊരു ദു:ഖ-
സായാഹ്ന മൊഴുകുന്നു വിശ്വമാകെ…
                               ******
 .
കവിത – ഹൃദയധാര
എഴുതിയത് – അമൽദേവ് പി.ഡി
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s